Agenda ALV 13 april 2016

 cropped-logo.png  Agenda

Algemene ledenvergadering van Bewoners Organisatie Park Buitenoord en Omgeving d.d.13 april 2016
Locatie: Aula v/h Focus beroepsacademie, Botter 135
Aanvang: 20.00 uur , zaal open 19.30 uur

 1. Welkom door de voorzitter Bert de Goeij

 2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden

 3. Notulen ALV 8 april 2015

 4. Ingekomen stukken

 5. Jaarverslag voorzitter 2015-2016

 6. Bestuursverkiezing
  Aanmelden nieuwe kandidaten
  Aftredend: de heer Bert de Goeij, niet herkiesbaar i.v.m. verhuizing
  Mevrouw B. Molendijk-Berghout, niet herkiesbaar
  Mevrouw G. Chr.Dubbeldam- Stadler, herkiesbaar

 7. Benoeming voorzitter

 8. Bespreking financieel jaarverslag 2015

  -Exploitatie resultaat en toelichting –zie bijlagen
  -Balans per 31 december 2015

 9. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2015

 10. Voorstel tot decharge van de penningmeester voor boekjaar 2015

 11. Verkiezing en benoeming kascontrolecommissie 2016

 12. Begroting 2016 zie bijlage

  Pauze

 1. Goedkeuring stemgerechtigde leden inzake het aanwenden van een deel van onze tegoeden voor het opknappen van het tunneltje aan de Groene Rede.

 2. Presentatie van Stichting Kunst Creatief Barendrecht inzake ontwerp en uitvoering tunneltje

 3. Rondvraag

 4. Sluiting