Agenda ALV d.d. 12 april 2017

Algemene ledenvergadering van Bewoners Organisatie Park Buitenoord en Omgeving  d.d.12 april 2017

Locatie: Centrale hal Gemeentehuis

Aanvang: 19.15 uur, zaal open 19.00 uur

 1. Welkom door de voorzitter Fred Bloot
 2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
 3. Notulen ALV 13 april 2016
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag voorzitter 2016-2017
 6. Bestuursverkiezing
  *   Aanmelden nieuwe kandidaten
  Aftredend: de heer Rob Dubbeldam, hij is herkiesbaar
 1. Exploitatieresultaat en toelichting, zie bijlagen
  * Balans per 31 december 2016
 1. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2016
 2. Voorstel tot decharge van de penningmeester voor boekjaar 2016
 3. Verkiezing en benoeming kascontrolecommissie 2017
 4. Begroting 2016 zie bijlage
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Na onze vergadering vindt aansluitend om 20.00 uur de voorlichtingsavond inzake de gebiedsvisie locatie Botter van de Gemeente Barendrecht plaats.

We zullen daarom stipt om 19.15 uur aanvangen en 19.45 uur de vergadering sluiten.