Verslag Algemene Leden Vergadering van BOBO 13 april 2016

Verslag Algemene Leden Vergadering van BOBO 13 april 2016
Locatie: Focus Beroepsacademie

 1. Opening
  Bert de Goeij heet iedereen welkom en in het bijzonder Inge Flohr en Hans Verkerk van stichting Kunst Creatief Barendrecht.
 1. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
  Wij stellen vast dat er 21 stemgerechtigde leden zijn.
 2. Notulen ALV 8 april 2015
  Heer Bloot stelt vast dat er nog steeds geen zoutkist is geplaatst bij het bruggetje.
  Waarvan akte, notulen worden goedgekeurd,
 1. Ingekomen stukken
  Brief Hans Kleinjan inzake Foodtruck Festival
 1. Jaarverslag voorzitter
  Het verslag van voorzitter Bert de Goeij is ook met de uitnodiging meegestuurd.
 1. Bestuursverkiezing
  Aanmelden nieuwe kandidaten: De heer Fred Bloot heeft zich aangemeld.
  Aftredend:
  de voorzitter Bert de Goeij- niet herkiesbaar
  Mw. B. Molendijk-Berghout, niet herkiesbaar
  Mw. G.Chr. Dubbeldam-Stadler, herkiesbaar.Bert de Goeij en Sjaan Molendijk krijgen een attentie overhandigd en warme woorden voor hun jarenlange inzet voor BOBO
  Mw. G.Chr. Dubbeldam-Stadler is herbenoemd.
 2. Benoeming voorzitter
  Staande de vergadering wordt besloten Fred Bloot in functie als voorzitter te benoemen.
 1. Financieel jaarverslag 2015
  De stukken zijn eerder meegezonden bij de uitnodiging, er zijn geen vragen.
 1. Verslag kascontrolecommissie
  De boeken zijn gecontroleerd door de commissie bestaande uit Marianne Kooyman en Adri …….
  Na controle zijn de boeken akkoord bevonden.
 1. Voorstel tot decharge van de penningmeester voor het boekjaar 2015
  Decharge wordt verleend.
 1. Verkiezing en benoeming kascontrolecommissie 2016
  Marianne Kooyman en Sjaan Dubbeldam melden zich aan en worden vervolgens benoemd.
 1. Begroting 2016
  Ook de begroting was ook meegestuurd met de uitnodiging.
  Er zijn geen vragen, dus begroting is goedgekeurd.

Pauze

 1. Goedkeuring stemgerechtigde leden inzake het voor een deel aanwenden van onze tegoeden voor het opknappen van het tunneltje aan de Groene Rede.
  Het is de bedoeling dit tunneltje in samenwerking met Kunst Creatief Barendrecht, gemeente Barendrecht en BOBO.
  Er zijn 15 stemmen voor en 5 tegen, waardoor dit voorstel wordt goedgekeurd en kan aangevangen worden met de uitvoer van  het plan.
 1. Inge Flohr en Hans Verkerk van KCB geven een presentatie over de invulling van de opdracht die we hen zojuist hebben gegeven.
  Hans Verkerk wil het park als het ware door laten lopen op de kunstwerken die in het tunneltje zullen komen.
  We zijn zeer benieuwd naar de voorstellen.
 1. Rondvraag
  Er wordt gevraagd om meer bekendheid aan BOBO te geven
  Ook over Picknick in het Park worden vragen gesteld, wij kunnen daar nog geen echt antwoord opgeven omdat we nog niet op de hoogte zijn van die plannen.
  We zullen contact opnemen met de betreffende wethouder.
  Gevraagd wordt of er meer geveegd kan worden, dat is helaas een budgettair probleem.
  Ook gevraagd over het onderhoud van de andere tunneltjes.
  Bobo is niet in staat om de andere tunneltjes ook te laten opknappen, dat zal bij het reguliere onderhoud gedaan moeten worden.
  Er wordt aandacht gevraagd voor de verlichting.
  In het tunneltje dat opgeknapt gaat worden zullen we daar aandacht voor vragen.
  Voor overige klachten kunnen bewoners dit zelf melden bij de gemeente via de website of App.
 2. Sluiting
  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.